Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 13.02.2012

Dnia 13.02. b.r. w sali narad UM w Żorach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. W obradach oprócz zarządu i przybyłych członków TMMŻ uczestniczyli zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz miejskich. W trakcie zebrania przyjęto sprawozdania z działań Towarzystwa za rok 2011 oraz zatwierdzono plan pracy na rok bieżący. Zwrócono uwagę na przypadający w 2012 roku jubileusz 45- lecia istnienia Towarzystwa, które zbiegło się z okrągłymi 740- tymi urodzinami Naszego Miasta.


PLAN PRACY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY NA ROK 2012

I. W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ:

 1. Wspierać działania dla podtrzymania nauczania dziejów Żor w szkołach gimnazjalnych oraz edukacji regionalnej w przedszkolach i szkołach podstawowych.
 2. Kontynuować konkurs „Co wiesz o Żorach” oraz wspierać i współuczestniczyć w organizowaniu konkursu „Wędrujemy po Żorach” i innych konkursach o tematyce regionalnej.
 3. Zaprojektować, wykonać i przekazać Prezydentowi Miasta wzorzec tablicy informacyjnej upamiętniającej istniejące i nieistniejące budynki bądź budowle świadczące o historii miasta.
 4. Kontynuować współpracę z Wydziałem Edukacji, Muzeum Miejskim oraz Żorskim Centrum Regionalnym w Osinach w zakresie edukacji regionalnej.

II. W ZAKRESIE EDYTORSKIM:

 1. Zakończyć prace i wydać monografię dzielnicy Kleszczówka jako kolejną pozycję wydawniczą z cyklu „Pamiętam Żory”.
 2. Przygotować i wydać drugą część informatora o cmentarzach pt: „Tworzyli historię Żor”.
 3. Rozpocząć prace nad pozycją wydawniczą pt: „Kalendarium żorskich wydarzeń”.
 4. Współdziałać z Muzeum Miejskim w zakresie przygotowania i wydania z udziałem TMMŻ kolejnej pozycji w cyklu wydawniczym „Pamiętam Żory” o historii Żor w czasach pruskich.
 5. Opracować kolejne wydanie zeszytu ćwiczeń do nauki przedmiotu Dzieje Żor dla szkół gimnazjalnych pt.: „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”.

III. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM:

 1. Systematycznie poszerzać i wzbogacać Bank Informacji Historycznej.
 2. Wdrożyć w życie nagrodę TMMŻ „Tryptyk Żorski”.
 3. Opracować i zrealizować program obchodów 45–lecia TMMŻ.
 4. Włączyć się w organizację jubileuszu 740–lecia miasta Żory.
 5. Kontynuować współpracę z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
 6. Kontynuować współpracę z Muzeum Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie współorganizowania ustalonych przez Zarząd imprez.
 7. Współpracować z Radami Dzielnic w zakresie zbieżnym z celami statutowymi TMMŻ.
 8. Kontynuować współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Towarzystwami Miłośników Miast województwa Śląskiego, a szczególnie z miastami Subregionu Zachodniego.
 9. Wdrażać postulaty i wnioski uchwalone na Walnych Zgromadzeniach.

Powyższy plan pracy został zatwierdzony przez Zarząd TMMŻ na posiedzeniu w dn. 09.01.2012 r.

Obrady zakończono pamiątkowym zdjęciem zebranych.


Leave a Comment

Scroll to Top