Od pierwszego roku działalności TMRŻ rozpoczęło wydawanie biuletynów „Informator TMRŻ”. Biuletyny ukazywały się nieregularnie, nie były numerowane, a zespół redakcyjny tworzyli najczęściej członkowie Zarządu TMRŻ. Pierwszy ukazał się we wrześniu 1967 r., a kolejne w sierpniu 1968 r., w czerwcu 1969 r., w maju i w październiku 1970r.

W roku 1971 ukazały się trzy wydania: w styczniu, w marcu i w październiku. Marcowy „Informator TMRŻ” nosił tytuł „Kronika miasta Żor od 24. III 1945 do 31. XII 1970”. W czerwcu 1972r. w dniach obchodów jubileuszu 700-lecia Żor wydano „Pamiątkową Księgę Miasta Żory”. Kolejny „Informator” ukazał się w maju 1973 r. Po śmierci prezesa Z. Laskowskiego działalność wydawnicza TMRŻ na trzy lata zamarła. Wznowiona została w czerwcu 1977 r. pod nieco zmienioną nazwą „Informator TMMŻ”, a następne egzemplarze ukazały się w maju 1978 r., w czerwcu 1979 r., w maju 1980 r. i w maju 1981 r.

Ogłoszenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce zawiesiło działalność TMMŻ do października 1982 r. W 1984 r. TMMŻ wraz z towarzystwami Jastrzębia, Leszczyn, Rybnika i Wodzisławia wspólnie wydało liczące 454 strony „Kroniki Rybnickie”. Po długiej przerwie wznowiono działalność wydawniczą w Żorach i kolejne numery „Informatora TMMŻ” ukazały się w grudniu 1987r., w styczniu 1988r., w listopadzie 1988r., w maju 1991r., i w grudniu 1991r.

Z okazji jubileuszu 25-lecia TMMŻ, w lutym 1992r. ukazał się jubileuszowy „Informator TMMŻ”, a następny w całości poświęcony żorskiej oświacie wydany został w maju 1993r. Po raz pierwszy oznaczony numerem „Informator TMMŻ nr 22” ukazał się w sierpniu 1993r. i w całości poświęcony został „Marszowi śmierci” więźniów oświęcimskich przez Żory. Ostatni biuletyn noszący numer 23 ukazał się w październiku 1997r., z okazji jubileuszu 30-lecia TMMŻ.

Równolegle rozpoczęła się inna forma działalności wydawniczej TMMŻ. W maju 1992r. ukazał się pierwszy magazyn rozrywek umysłowych „Żory w rozrywce umysłowej” kierowany do uczniów szkół podstawowych. Do roku 2004 ukazało się pięć wydań tego rodzaju magazynów. W grudniu 1992 roku wydany został „Herbarz żorski”, który ukazał się w formie zestawu widokówek z herbami i krótką informacją historyczną. W tym samym roku w formie zestawu kart pocztowych ukazały się „ Żorskie zabytki”, które przygotowano do druku według projektów Anny Bodzek, Krzysztofa Bendingera, Barbary Hajdeckiej, Joanny Kożuch, Beaty Namysło, Aliny Papały i Stanisława Szwarca.

W czerwcu 1994r. staraniem TMMŻ i Zarządu Miasta ukazała się książka „Żory. Zarys dziejów. Wypisy” autorstwa Bogdana Cimały, Jana Delowicza i Pawła Porwoła. W sierpniu 1995r. staraniem TMMŻ i Urzędu Miasta wydany został zeszyt ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor”. Autorzy Barbara Kieczka, Grzegorz Utrata i autor grafiki Stanisław Szwarc opracowali kompendium wiedzy o Żorach, które uczniowie na lekcjach uzupełniali korzystając z książki „Żory. Zarys dziejów. Wypisy”.

W 1997r. z okazji obchodów 725-lecia Żor, wydano zestaw widokówek „Dawne Żory w barwnych grafikach Stanisława Szwarca”, które doczekały się kolejnych wydań w zestawach powiększonych w formacie A4.

W roku 2000 TMMŻ rozpoczął wydawanie książek w cyklu „Pamiętam Żory”.


Pozycje wydane:

 1. „Informator TMMŻ” – biuletyny TMMŻ wydawane w latach 1967 – 1997 r.
 2. „Kroniki Rybnickie” – wspólne wydanie przez towarzystwa miast: Rybnika, Żor, Jastrzębia, Leszczyn i Wodzisławia, 1984 r.
 3. „Herbarz żorski” i „ Żorskie zabytki” – wydano w formie zestawu kart pocztowych, (TMMŻ, 1992r.).
 4. „Żory. Zarys dziejów. Wypisy.” (Bogdan Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwoł, TMMŻ, Zarząd Miasta Żory, 1994r.)
 5. „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor” – podręcznik szkolny wydawany przez TMMŻ od 1995 r. do chwili obecnej. (Barbara Kieczka, Grzegorz Utrata, Stanisław Szwarc).
 6. „Dawne Żory w barwnych grafikach Stanisława Szwarca” (S. Szwarc, TMMŻ, 1997r.)
 7. „Żory we wczesnym średniowieczu. Z badań nad historią miasta” (Idzi Panic, TMMŻ, 2000r.).
 8. „Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511 – 1940. Z badań nad historią miasta” (Jan Delowicz, TMMŻ, 2002r.).
 9. „Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 1327 – 1742” (Idzi Panic, TMMŻ, 2002r.).
 10. „Przedwojenny Rynek żorski. Ze wspomnień Kazimierza Hermana” (Barbara Kieczka, TMMŻ, 2002r).
 11. „Żory w rozrywce umysłowej” – cykliczny magazyn TMMŻ wydawany w latach 2002 – 2004.
 12. „Żory piórem i pędzlem” (Jadwiga Tabor, Urszula Niechoj, 2003r.)
 13. „Żory piórem i pędzlem. 2. Legendy, podania i opowieści żorskie” (Elżbieta Grymel, Zofia Przeliorz, 2003r.).
 14. „Żory światłem malowane. Historia miasta na kartach pocztowych z lat 1896 – 1945” (Praca zbiorowa, TMMŻ i Muzeum Miejskie, 2005r.).
 15. „Przedwojenna Drzewna, Garncarska i Górna. Ze wspomnień Ireny Twardzik” (Barbara Kieczka, TMMŻ, 2005r.).
 16. „Dokumenty magistratu żorskiego 1308 – 1746” (Aleksandra Sieklicka–Wilamowska, Muzeum Miejskie Żory, 2007r.).
 17. „Przedwojenne miasto Żory i jego mieszkańcy. Od Rynku w stronę Dolnego Przedmieścia, ulicy Dworcowej i Zostawy” (Barbara Kieczka, Stanisław Szwarc, TMMŻ, 2008r.).
 18. „Tworzyli historię Żor” – informator o wybitnych ludziach pochowanych na żorskich cmentarzach (praca zbiorowa TMMŻ, 2011r.).
 19. „Informator TMMŻ” – jubileuszowe wydanie biuletynu informacyjnego z okazji 50-lecia Towarzystwa.
 20. „Żory światłem malowane. Historia miasta na kartach pocztowych z lat 1896 – 1945” – drugie wydanie albumu poświęconego dziejom Żor zobrazowanych na kartach pocztowych.

Pozycje przygotowywane do wydania:

 • „Przedwojenna Kleszczówka i jej mieszkańcy”.
 • Historia Żor w czasach pruskich w ramach cyklu wydawniczego „Pamiętam Żory”.

Wydawnictwa planowane:

 • Saga (poczet) żorskich rodów.
 • Kalendarium wydarzeń historycznych Żor.
 • Encyklopedia ludzi sukcesu pn. „Z Żor do kariery”.
 • Historia znaczących żorskich zakładów pracy w latach 1945 – 1989 r.
 • Architektura kościoła pw. św. św. Filipa i Jakuba.