REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO
„CO  WIESZ   O ŻORACH?” –  rok szkolny 2020/ 2021

1. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników  Miasta Żory z siedzibą w Żorach ul. Klimka 7 i  Zespół Szkół  nr 1  przy z siedzibą w Żorach ul. Powstańców 6 dla uczniów klasy 6,7 i 8 żorskich szkół podstawowych.

2. Szkołę reprezentuje drużyna 3-osobowa. Uczestnikami mogą być uczniowie ,którzy nie brali  udziału w konkursie „Co wiesz o Żorach” w latach poprzednich.

3. Członków jury powołuje TMMŻ, Wydział  Edukacji oraz Muzeum Miejskie.

4. Tematyka konkursu jest zawarta w zakresie treści programowych „ Dzieje Żor” oraz
• w tematyce zadań obu części zeszytu „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sformułowania pytań dotyczących aktualnych wydarzeń w mieście, których tematyka zawarta jest:

• w Kalendarzu Żorskim na 2021 r.,

• w wydaniach piątkowych Dziennika Zachodniego (dodatek Żory) –od października 2020 r.,

• w Kurierze Żorskim – od października 2020 r.

5. Termin, przebieg i miejsce konkursu:   

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:

Etap I – drużynowy: 14 maja 2021 r. godz. 1000, miejsce –  ZS nr 1 ul. Powstańców 6  w Żorach,

Etap IIindywidualny2 czerwca 2021 r. o godz. 1000, miejsce – sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Żory, ul. Dolne Przedmieście.

–  I ETAP  –

Współzawodnictwo drużynowe o główną nagrodę  –  Puchar Prezydenta Miasta Żory.

Etap pierwszy jest konkursem polegającym na rozwiązaniu zadań pisemnych.

Czas na rozwiązanie zadań – 60 minut.

Suma punktów uzyskanych przez wszystkich 3 zawodników danej drużyny ustali miejsce zdobyte przez tę drużynę.

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez drużyny walczące o pierwsze
miejsce, o kolejności drużyn zadecyduje dogrywka polegająca na rozwiązaniu dodatkowych
zadań pisemnych.

Uwaga:

Punkty z dogrywki nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu uczestników II etapu.

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi po zakończeniu pracy jury najpóźniej do 20 maja 2021 roku.

–  II ETAP  –

Do II etapu rywalizacji indywidualnej o tytuł „Żorskiego Omnibusa” jury kwalifikuje 10. uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów w I etapie konkursu.

W przypadku trudności związanych z wyłonieniem  10. uczestników II etapu, przeprowadzone  zostaną dodatkowe eliminacje, wśród uczestników, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów. Eliminacje zostaną przeprowadzone po ogłoszeniu wyników I etapu. Termin i miejsce dodatkowych eliminacji zostaną podane wraz z ogłoszeniem wyników I etapu.

Współzawodnictwo indywidualne – rywalizacja o tytuł „Żorskiego Omnibusa” i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i sponsorów konkursu.

Jury będzie oceniało indywidualne odpowiedzi w skali:

• odpowiedź prawidłowa       – 1 punkt,

• odpowiedź błędna, brak odpowiedzi lub odpowiedź niepełna      –   punktów.

Czas odpowiedzi 20 sekund.

PRZEBIEG II ETAPU KONKURSU

–  ELIMINACJE  –

Przed rozpoczęciem rozgrywek komputer  losuje  numer miejsca każdego z zawodników.

10. uczestników będzie odpowiadać na wylosowane przez komputer 10 pytań lub zadań.

Kolejność zadawania pytań w poszczególnych turach jest rotacyjna. Do finału przechodzi 3 uczestników z największą ilością punktów.

W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów, do finału może przejść więcej niż 3  uczestników.

–  FINAŁ  –

W finale uczestnicy odpowiadają na wylosowane przez komputer pytania w kolejności rotacyjnej na tych samych zasadach jak w eliminacjach. W każdej rundzie pytań każdy z finalistów losuje jedno pytanie.

Każdy z finalistów ma prawo do jednej pomyłki. Druga pomyłka, brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna, eliminuje zawodnika z dalszej gry.

· W przypadku, gdy żaden z finalistów po raz drugi nie udzieli poprawnej odpowiedzi – finał uważa się za nierozstrzygnięty.

· Tytuł „ŻORSKIEGO OMNIBUSA” i główną nagrodę zdobywa uczestnik, który w finale    uzyska największą liczbę punktów jednak nie mniej niż 8 (osiem). W przypadku równej ilości punktów zwycięzcę wyłoni dogrywka.

· W przypadku nieprzyznania tytułu „Żorskiego Omnibusa” główna nagroda przypadnie szkole, której drużyna zdobyła Puchar Prezydenta Miasta za rok 2021.

–  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do dnia  07.05.2021 r.

 na adres mailowy TMMŻ tmmzory@gmail.com lub mariapal@interia.pl

Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu lub zmiany formuły konkursu (wynikających z np. z sytuacji epidemicznej w kraju).

Uwaga:

Koordynator na 2 tygodnie przed terminem I etapu skontaktuje się telefonicznie z opiekunami drużyn w celu ostatecznego potwierdzenia udziału drużyny w konkursie.

W przypadku braku takiego kontaktu prosimy opiekuna drużyny o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu  Prezesem Zarządu TMMŻ -Marią Pałuchowską (796510519).

Za Zarząd TMMŻ

Maria Pałuchowska

PREZES ZARZĄDU

Żory, października 2020 r.