Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 21 czerwca 2021

Pomimo pandemii w poniedziałek 21 czerwca 2021 roku w sali narad Urzędu Miasta Żory odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory.

Zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie ze względu na brak quorum. Obrady prowadziła Leokadia Buchman, na Sekretarza Zgromadzenia wybrano Halinę Pawliczek, w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Jan Delowicz, Grzegorz Utrata i Joachim Gembalczyk.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad sprawozdania za rok 2020 przedstawili Prezes TMMŻ Maria Pałuchowska oraz Skarbnik Bogusław Wyrobek. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krzemińska-Bries przedstawiła sprawozdanie Komisji i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu TMMŻ. Sprawozdania Zarządu i absolutorium zostały przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Następnie  Prezes Maria Pałuchowska oraz Skarbnik Bogusław Wyrobek przedstawili kolejno plan pracy i plan finansowy na rok 2021.

W wyniku dyskusji nad rolą TMMŻ w obecnej rzeczywistości uznano, że zadaniem Towarzystwa powinno być dalsze wspieranie i uzupełnianie działalności Muzeum Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz  kontynuacja działań edukacyjnych wydawniczych promujących historię i bieżące życie miasta Żory.

Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło przedstawione plany na rok 2021.

Na tym zgromadzenie zakończono.

Komentarze wyłączone.