Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 18.03.2019

18 marca 2019 roku w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019 – 2023.
Obrady przebiegły zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, w którym znalazły się następujące punkty:

1/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którym została Pani Leokadia Buchman.
2/ wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia, którym została Pani Halina Pawliczek.
3/ przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
4/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5/ wybór Komisji Uchwał i Wniosków, w skład której weszli: Pan Henryk Skupień jako Przewodniczący oraz Pan Jan Delowicz jako Członek Komisji.
6/ sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za 2018 rok, które przedstawiła Prezes Maria Pałuchowska.
7/ sprawozdanie Zarządu z działalności finansowej za 2018 rok, które przedstawił Skarbnik Bogusław Wyrobek.
8/ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiała jej Przewodnicząca Maria Krzemińska – Briss. Wystąpiła też z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9/ Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.
10/ dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej . W skład Komisji weszli:

  • Jan Kołodziej – Przewodniczący Komisji
  • Joanna Lojza – Członek Komisji
  • Stanisław Pidek – Członek Komisji

11/ przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej a następnie do głosowania na zgłoszonych kandydatów. Głosowanie odbyło się jawnie.
12/ Komisja Skrutacyjna przedstawiała wyniki wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu jego skład przedstawia się następująco:

  • Prezes – Maria Pałuchowska
  • Wiceprezes – Stanisław Szwarc
  • Sekretarz – Halina Pawliczek
  • Skarbnik – Bogusław Wyrobek
  • Członkowie: Mirosława Bieg, Leokadia Buchman, Jan Delowicz, Joachim Gembalczyk, Urszula Krzyk, Grzegorz Utrata, Jan Zegrodzki.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej jej skład przedstawia się następująco:

  • Przewodnicząca – Maria Krzemińska – Briss
  • Członkowie: Lucyna Chodacka, Barbara Kieczka.

13/ Prezes Maria Pałuchowska przedstawiała projekt planu pracy na rok 2019. Skarbnik Bogusław Wyrobek przedstawił projekt planu finansowego na 2019 rok. Oba plany zostały przez Walne Zgromadzenie przyjęte.
14/ po wysłuchaniu dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swój protokół, w którym znalazły się zapisy o uwzględnieniu w planie pracy TMMŻ przygotowań do obchodów 750-lecia miasta Żory (2022 r.) oraz rocznicy powrotu Śląska do Macierzy (2021 r.)
15/ Walne Zgromadzenie przyjęło także uchwały w sprawie zmian w Statucie TMMŻ oraz zmian w Regulaminie przyznawania nagrody Tryptyk Żorski.

Podczas Walnego Zgromadzenia miało miejsce wręczenie nagrody Tryptyk Żorski, które TMMŻ przyznaje osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym na polu promocji historii miasta Żory. Tegorocznym laureatem nagrody zostało Muzeum Miejskie w Żorach. W imieniu dyrektora Muzeum nagrodę wraz certyfikatem „Miłośnika Żor” odebrała Pani Katarzyna Podyma.


 

Scroll to Top