Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 14.03.2018

14 marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory podczas którego Zarząd przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz propozycje planu pracy i planu finansowego na rok 2018.

Rok 2017 był czasem, w którym oprócz corocznych działań w zakresie edukacji regionalnej i w zakresie edytorskim, było działanie organizacyjne skupiające się na promocji przypadającego w 2017 roku jubileuszu 50-lecia istnienia i pracy TMMŻ. Główne wydarzenia jubileuszowego roku to uroczysta gala oraz wydanie dwóch pozycji : 24 numer Informatora TMMŻ oraz drugie rozszerzone wydanie albumu „Żory światłem malowane”.

W 2017 roku odbył się również jubileuszowy 40–ty konkurs „Co wiesz o Żorach”. Członkowie TMMŻ ściśle współpracowali z Wydziałem Edukacji oraz z zespołem nauczycieli w zakresie kontynuacji nauczania Dziejów Żor po reformie szkolnej. Przygotowali również nowe wydanie podręcznika ‘Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”.

Plan pracy na rok 2018 zakłada przede wszystkim wspieranie działań w zakresie nauczania dziejów  Żor i regionalizmu w żorskich szkołach i przedszkolach, organizacja konkursu „Co wiesz o Żorach”, przygotowanie kolejnego wydania podręcznika „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”, współpraca Urzędem Miejskim, radami dzielnic oraz instytucjami miejskimi.

W zakresie edytorskim zaplanowano rozszerzone wydanie książki Jana Delowicza „Gmina wyznania mojżeszowego w latach 1511 – 1940”.

W wyniku dyskusji postanowiono włączyć do planu dwa zadania:

  1.  podjęcie działań w kierunku wydania w 2019 roku pozycji książkowej poświęconej 85 – leciu Związku Harcerstwa Polskiego w Żorach w ramach serii wydawniczej „Pamiętam Żory” (wniosek zgłoszony przez Henryka Buchalika),
  2. rozważenie możliwości wydania ulotki informacyjnej na temat historii kościoła farnego i Żor w języku polskim i w językach obcych dla celów turystycznych (wniosek zgłoszony przez Jana Kołodzieja).

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zaaprobowali przedstawione sprawozdania i plany oraz udzielili absolutorium Zarządowi TMMŻ.


 

Komentarze wyłączone.