Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO
„CO  WIESZ   O ŻORACH?” –  rok szkolny 2023/2024

1.  Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników  Miasta Żory, ul. Klimka 7 i Szkołę Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia ul. Dąbrowskiego 15 w Żorach dla uczniów klasy 6 ,7 i 8 żorskich szkół podstawowych .

2.  Szkołę reprezentuje drużyna 3-osobowa. Uczestnikami mogą być uczniowie, którzy nie brali udziału w konkursie „Co wiesz o Żorach” w latach poprzednich.

3.  Członków jury powołuje TMMŻ, Wydział  Edukacji Urzędu Miasta Żory, ul. Rynek 9 oraz Muzeum Miejskie.

4.  Tematyka konkursu jest zawarta w zakresie treści programowych „Dzieje Żor” oraz w tematyce zadań obu części zeszytu „Moja mała Ojczyzna. Dzieje Żor”.
     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sformułowania pytań dotyczących aktualnych
     wydarzeń w mieście, których tematyka zawarta jest:
    à  w Kalendarzu Żorskim na 2024 r.,
    à  w Kurierze Żorskim – od października 2023 r.

5.  Termin, przebieg i miejsce konkursu:  
Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:
à  Etap I     drużynowy 07  maja 2024  r. godz. 1000,
miejsce   –  Szkoła Podstawowa Nr 17  z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia,  ul. Dąbrowskiego 15 w Żorach 

à  Etap II   – indywidualny4 czerwca 2024 r. o godz. 1000,
miejsce   –  sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury Żory, ul. Dolne Przedmieście.

–  I ETAP  –

Współzawodnictwo drużynowe o główną nagrodę  –  Puchar Prezydenta Miasta Żory.

 • Etap pierwszy jest konkursem polegającym na rozwiązaniu zadań pisemnych.
 • Czas na rozwiązanie zadań – 60 minut.
 • Suma punktów uzyskanych przez wszystkich 3 zawodników danej drużyny ustali miejsce zdobyte przez tę drużynę.
 • W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez drużyny walczące o pierwsze
  miejsce, o kolejności drużyn zadecyduje dogrywka polegająca na rozwiązaniu dodatkowych
  zadań pisemnych.

Uwaga: 

 • Punkty z dogrywki nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu uczestników II etapu.
 • Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi po zakończeniu pracy jury w dniu 8 maja 2024 roku

–  II ETAP  –

Do II etapu rywalizacji indywidualnej o tytuł „Żorskiego Omnibusa” jury kwalifikuje 10-ciu uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów w I etapie konkursu.

W przypadku trudności związanych z wyłonieniem  10-ciu uczestników II etapu, przeprowadzone zostaną dodatkowe eliminacje, wśród uczestników, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów. Eliminacje zostaną przeprowadzone po  ogłoszeniu wyników I etapu . Termin i miejsce dodatkowych eliminacji zostaną podane  wraz z ogłoszeniem wyników I etapu.

Współzawodnictwo indywidualne – rywalizacja o tytuł „Żorskiego Omnibusa” i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i sponsorów konkursu.

Jury będzie oceniało indywidualne odpowiedzi w skali:
ð  odpowiedź prawidłowa                                                                  –   1 punkt,
ð  odpowiedź błędna, brak odpowiedzi lub odpowiedź niepełna     –   0 punktów.

Czas odpowiedzi 20 sekund.

PRZEBIEG II ETAPU KONKURSU

–  ELIMINACJE  –

 • Przed rozpoczęciem rozgrywek komputer losuje numer miejsca każdego z zawodników.
 • 10-ciu  uczestników będzie odpowiadać na wylosowane przez komputer 10 pytań lub zadań.
 • Kolejność zadawania pytań w poszczególnych turach jest rotacyjna. Do finału przechodzi 3 uczestników z największą ilością punktów.
 • W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów, do finału może przejść więcej niż 3 uczestników.

–  FINAŁ  –

 • W finale uczestnicy odpowiadają na wylosowane przez komputer pytania w kolejności rotacyjnej na tych samych zasadach jak w eliminacjach. W każdej rundzie pytań każdy z finalistów losuje jedno pytanie.
 • Każdy z finalistów ma prawo do jednej pomyłki. Druga pomyłka, brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna, eliminuje zawodnika z dalszej gry.
 • W przypadku, gdy żaden z finalistów po raz drugi nie udzieli poprawnej odpowiedzi – finał uważa się za nierozstrzygnięty.
 • Tytuł „ŻORSKIEGO OMNIBUSA” i główną nagrodę zdobywa uczestnik, który w finale    uzyska największą liczbę punktów jednak nie mniej niż 8 (osiem). W przypadku równej ilości punktów zwycięzcę wyłoni dogrywka.
 • W przypadku nieprzyznania tytułu „Żorskiego Omnibusa” główna nagroda przypadnie szkole, której drużyna zdobyła Puchar Prezydenta Miasta za rok 2024

–  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do dnia 03.04.2024 r. na adres mailowy TMMŻ (tmmzory@gmail.com) lub dostarczyć do siedziby TMMŻ przy ul. Klimka7

Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu lub zmiany formuły konkursu wynikających z np. z sytuacji epidemicznej w kraju.

                                                                                                                                                                    Uwaga:
Koordynator na 2 tygodnie przed terminem I etapu skontaktuje się telefonicznie z opiekunami drużyn w celu ostatecznego potwierdzenia udziału drużyny w konkursie.

W przypadku braku takiego kontaktu prosimy opiekuna drużyny o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu Grażyną Cogiel Prezesem Zarządu TMMŻ

Za Zarząd TMMŻ

Grażyna Cogiel

PREZES ZARZĄDU

Scroll to Top