Członkowie

Towarzystwo Miłośników Miasta Żory jest stowarzyszeniem społecznym non-profit, które utrzymuje się głównie ze składek członkowskich i darowizn. W 2005 roku TMMŻ uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Umożliwia to jego członkom i sympatykom przekazanie 1% z kwoty podatku na działalność stowarzyszenia.

Członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Żory może zostać każdy, któremu bliskie są cele statutowe Towarzystwa, a mianowicie: szerzenie umiłowania regionu żorskiego, badanie przeszłości, ochrona pamiątek, pomników i zabytków, utrwalanie pamięci i oddawanie należytego hołdu bohaterom tej ziemi, którzy walczyli o wyzwolenie narodowe, klasowe i społeczne.

Aby zostać członkiem TMMŻ wystarczy wypełnić i złożyć deklarację członkowską, a po jej akceptacji przez  Zarząd TMMŻ, opłacić składkę w wysokości 30 zł rocznie.

Zgodnie z art. 9 Statutu Władze Towarzystwa stanowią:

1/ Walne Zgromadzenie:
– sprawozdawcze Zarząd zwołuje raz w roku, na którym składa sprawozdanie z rocznej pracy Zarządu i na wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymuje absolutorium,
– sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata dla wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2/ Zarząd
Wybierany jest na 4-letnią kadencję w ilości 11 osób. Składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 7 członków. Podział funkcji następuje na pierwszym konstytucyjnym posiedzeniu Zarządu.

3/ Komisja Rewizyjna
Składa się z trzech członków wybieranych spoza członków Zarządu, którzy dzielą między siebie funkcje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka Komisji. Komisja Rewizyjna kontroluje wydatki Towarzystwa i stan majątkowy.

Założyciele TMMŻ: Zygmunt Laskowski, Stefan Łytkowski, Józef Krysztafkiewicz, Bogusław Rubiś, Maksymilian Kuczera, Zenon Kaleta, Hubert Oberaj, Barbara Wyrobek, Alojzy Dudek, Brunon Przeliorz, Michał Hilewicz, Bolesław Nogowczyk, Halina Oberaj, Paweł Lokaj, Bolesław Wieczorek, Leopold Kadłubiec, Fryderyk Pietrzyk.

Prezesi TMMŻ: Zygmunt Laskowski (1967-1974), Józef Brząkalik (1974-1976), Paweł Lokaj (1976-1991), Edward Burcek (19911999), Henryk Skupień (1999-2007), Grzegorz Utrata (2007-2008), Henryk Buchalik (2008-2015). Od 2015 roku Prezesem jest Maria Pałuchowska.

XVI Kadencja: 19 marca 2019 – 2023
Zarząd:
– Prezes – Maria Pałuchowska,
– Wiceprezes – Stanisław Szwarc,
– Sekretarz – Halina Pawliczek,
– Skarbnik – Bogusław Wyrobek,
– Członkowie: Mirosława Bieg, Leokadia Buchman, Jan Delowicz, Joachim Gembalczyk, Urszula Krzyk, Grzegorz Utrata, Jan Zegrodzki.

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Maria Krzemińska-Briss,
Członkowie: Lucyna Chodacka, Barbara Kieczka.

Więcej: Informator TMMŻ nr 24. Wydanie jubileuszowe (wersja on-line).

Scroll to Top