Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze – 11.03.2015

W dniu 11 marca 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, które było podsumowaniem czteroletniej kadencji TMMŻ za lata 2011-2014. Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta w Żorach i przebiegło zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

Na wstępie wybrano przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którym został Grzegorz Utrata, sekretarza, którym została Halina Pawliczek oraz Komisję uchwał i wniosków w składzie Henryk Skupień jako przewodniczący oraz członkowie: Bogusława Mirecka i Jan Kołodziej.

Henryk Buchalik w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2014 i za całą kadencję, a następnie podziękował wszystkim jednostkom organizacyjnym miasta, instytucjom, dyrektorom szkół, nauczycielom edukacji regionalnej oraz wszystkim, którzy współpracowali z Zarządem.


Na zakończenie wystąpienia Henryk Buchalik wydał następujące oświadczenie:

„Na zakończenie chciałem dodać, że powyższe podziękowania mają dla mnie podwójną wartość, bowiem składam je w imieniu własnym jako ustępujący Prezes Zarządu, ale jednocześnie jako osoba, która kończy działalność na tej funkcji i nie będzie się ubiegała o reelekcję. Tak więc raz jeszcze dziękuje wszystkim, którzy przez te prawie 8 lat mi towarzyszyli, byli ze mną w chwilach radosnych, ale i tych trudnych. Dziękuję za życzliwość oraz za wsparcie zarówno te organizacyjne jak i mentalne, które wielokrotnie było mi okazywane. Za okazaną pomoc w prowadzeniu działalności statutowej Towarzystwa dziękuję Prezydentowi Miasta Waldemarowi Sosze i Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrowi Kosztyle oraz wszystkim naczelnikom i pracownikom Wydziałów w Urzędzie i Radzie Miasta, z którymi współpracowałem. Jeśli kogoś swym postępowaniem uraziłem to z góry za to przepraszam. Z Towarzystwem się nie rozstaję i na ile będzie to możliwe, chcę pomóc nowo wybranemu Zarządowi i Prezesowi”.

Następnie Bogusław Wyrobek przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej za 2014r. Do treści sprawozdań nikt z sali nie wniósł uwag, a Komisja Rewizyjna po dokonanej przed Walnym Zgromadzeniem kontroli dokumentacji i po wysłuchaniu sprawozdań udzieliła Zarządowi absolutorium co uczynił w imieniu Komisji jej przewodniczący Edward Burcek.

W dalszej kolejności rozpoczęły się wybory. Wybrano Komisję skrutacyjną w składzie Andrzej Schmidt jako przewodniczący oraz członkowie: Anna Lala i Adam Michalik. Przewodniczący zgromadzenia wnioskował o zgłaszanie kandydatur do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej, a następnie ustalono sposób głosowania zgodny z zapisem statutowym czyli formie jawnej. Zgłoszono 11 osób do Zarządu i 3 osoby do Komisji Rewizyjnej. W czasie kiedy Komisja skrutacyjna przygotowywała listy i procedurę wyborczą, Henryk Buchalik w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił plan pracy na 2015 rok i kierunki działań na kadencję 2015 – 2018 r, a Bogusław Wyrobek przedstawił plan finansowy na 2015 rok. Następnie rozpoczęło się głosowanie jawne na każdego z kandydatów oddzielnie, które prowadził przewodniczący zgromadzenia Grzegorz Utrata. Po głosowaniu Komisja skrutacyjna odczytała protokół z wyborów, a wybrane osoby udały się na pierwsze posiedzenie, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się, w wyniku którego skład Zarządu przedstawia się następująco:

 1. Maria Pałuchowska – prezes Zarządu TMMŻ
 2. Stanisław Szwarc – wiceprezes
 3. Urszula Krzyk – wiceprezes
 4. Halina Pawliczek – sekretarz
 5. Bogusław Wyrobek – skarbnik
 6. Mirosława Bieg – z–ca sekretarza
 7. Grzegorz Utrata – z–ca skarbnika
 8. Leokadia Buchman – członek
 9. Józef Dziendziel – członek
 10. Mateusz Malaca – członek
 11. Jan Zegrodzki – członek

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 1. Maria Krzemińska–Briss – przewodnicząca
 2. Barbara Kieczka – z–ca przewodniczącej
 3. Lucyna Chodacka – członek.

Po ogłoszeniu wyników przewodniczący zgromadzenia Grzegorz Utrata i ustępujący Prezes Zarządu Henryk Buchalik złożyli gratulacje i życzenia Marii Pałuchowskiej nowo wybranej Prezes Zarządu i Marii Krzemińskiej–Briss nowo wybranej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Następnie kontynuowana była dyskusja, w której między innymi głos zabrał Przewodniczący RM Piotr Kosztyła, który zadeklarował pomoc nowo wybranemu Zarządowi i szczególne osobiste zaangażowanie w przygotowanie obchodów 50-lecia powstania TMMŻ.

Na zakończenie posiedzenia głos zabrała Maria Pałuchowska nowo wybrany Prezes Zarządu, która serdecznie podziękowała ustępującemu Prezesowi oraz całemu dotychczasowemu Zarządowi za szczególne zaangażowanie w pracę TMMŻ. Jednocześnie zwróciła się do wszystkich członków Towarzystwa o wspólną pracę i pomoc w przygotowaniu i realizacji zadań zaplanowanych na najbliższe lata.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia:


Leave a Comment

Scroll to Top