Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 9.03.2020

W poniedziałek 9 marca 2020 roku w sali narad Urzędu Miasta odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Miasta Żory podczas którego Zarząd przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz propozycje planu pracy i planu finansowego na rok 2020.

Ze względu na brak quorum, zgodnie ze Statutem TMMŻ, zgromadzenie rozpoczęło się w drugim terminie tj. o 17.15. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Wybrano przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia, którymi zostały: Pani Leokadia Buchman – przewodnicząca i Pani Halina Pawliczek – sekretarz. Przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Jan Delowicz i Janusz Koper.

Prezes TMMŻ Maria Pałuchowska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za rok 2019, w tym m.in. wydanie książki „Dzieje harcerstwa w Żorach” autorstwa Jana Delowicza, organizacja kolejnej edycji konkursu „Co wiesz o Żorach” oraz zmiany w nauczaniu przedmiotu Dzieje Żor po reformie szkolnej, w tym zastąpienie oceny na świadectwie szkolnym certyfikatem ukończenia podpisanym przez Prezydenta Miasta, Prezesa TMMŻ, Naczelnika Wydziału Edukacji oraz nauczyciela prowadzącego.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawił Skarbnik TMMŻ Bogusław Wyrobek, który zwrócił uwagę na skuteczność opłacalności składek w wysokości 63%.

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła jego Przewodnicząca Pani Maria Krzemińska-Bries. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2019.

Plan pracy na rok 2020 zakłada przede wszystkim organizację konkursu „Co wiesz o Żorach”, współpracę z Urzędem Miasta, radami dzielnic oraz instytucjami i organizacjami miejskimi, a szczególnie: współpracę z Wydziałem Edukacji w zakresie nauczania dziejów Żor i regionalizmu w szkołach i przedszkolach, prace nad kolejnym wydaniem podręcznika „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor” oraz starania o przywrócenie nauczania dziejów Żor na świadectwo szkolne. Ponadto zaplanowano opracowanie broszury na temat „Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, jako pierwszej pozycji z cyklu o żorskich zakładach pracy, których już nie ma. Prezes Maria Pałuchowska zaapelowała do członków TMMŻ o przekazywanie materiałów na stronę internetową i facebook, a także zaprosiła do odwiedzania biura Towarzystwa podczas dyżurów w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00.

Projekt planu finansowego na rok 2020 przedstawił Skarbnik Bogusław Wyrobek.

Podczas dyskusji podjęto następujące zagadnienia, które postanowiono włączyć do planu pracy:

– Zamieszczenie na stronie internetowej TMMŻ informacji o zdigitalizowanych wydawnictwach Towarzystwa (propozycja Pana Henryka Buchalika).

– Udział członków TMMŻ w przygotowaniu książki na temat Kopalni Żory pt. „Ocalić od zapomnienia” w ramach cyklu „Ludzie i wydarzenia” we współpracy z Muzeum Miejskim (informacja H. Buchalika).

– Udział członków TMMŻ w przygotowaniu wydawnictwa na temat żorskich powstańców śląskich (informacja H. Buchalika). Pan Grzegorz Utrata zaproponował o zwrócenie się m.in. do Pani Noras o udostępnienie materiałów o jej dziadku Franciszku Smusz.

– Udział członków TMMŻ w pracach nad odtworzeniem historii i odszukiwaniu lokalizacji przedwojennego magazynu amunicji tzw. prochowni we współpracy z Muzeum Miejskim (informacja H. Buchalika).

– Udział członka TMMŻ Henryka Buchalika w Zespole ds. Nazewnictwa Ulic i Placów (propozycja: Antoni Wicherek – pochodzący z Żor światowej sławy kompozytor).

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zaaprobowali rozszerzony plan pracy oraz plan finansowy jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków Pan Grzegorz Utrata zaproponował zwrócenie się bezpośrednio do członków TMMŻ o przekazywanie 1% z podatków na cele Towarzystwa.

Pan Leszek Kowalczyk zaproponował przekazanie swojej pracy dyplomowej na temat Władysława Pawlikowskiego w celu umieszczenia jej na stronie internetowej TMMŻ.

Jednocześnie Pan Leszek Kowalczyk z kolei przedstawił propozycję Bractwa Kurkowego w Żorach zmiany nazwy Skweru Rzemieślników na Skwer Braci Kurkowych i ustawienie tam armaty. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zaaprobowali propozycję poparcia tej inicjatywy.

Na tym obrady zakończono.

 

Komentarze wyłączone.