Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 22.03.2017

W dniu 22 marca 2017 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok ubiegły, które dokonało formalności podsumowując działania Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Zgromadzenie przebiegło zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium a wszystkie przedstawione wnioski o podjęcie uchwał zostały przyjęte.


Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Żory z realizacji Planu Pracy na rok 2016.

Rok 2016 był dla naszego Towarzystwa czasem, w którym oprócz corocznych działań w zakresie edukacji regionalnej i zakresie edytorskim było działanie organizacyjne skupiające się na pozyskaniu sponsorów i promocji przypadającego w 2017 roku Jubileuszu 50–lecia istnienia i pracy TMMŻ. W marcu 2016 r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które wytyczyło kierunki działania na rok 2016. Realizując przyjęty na tym Zebraniu Plan pracy przygotowany został i przeprowadzony, we współpracy z Wydziałem Edukacji oraz Nauczycielami regionalizmu, konkurs „Co wiesz o Żorach”. Pierwsza część / etap drużynowy /odbył się w Muzeum Miejskim w dniu 23 maja 2016 a etap drugi o tytuł „Omnibusa Zorskiego” odbył się w dniu 3 czerwca w Sali widowiskowej MOK. Jak to bywa od wielu już lat nagrody w tym konkursie sponsorowała Gmina Miasta Żory. Z nowym rokiem szkolnym uczniowie gimnazjum otrzymali nowe podręczniki – XX-ste już wydanie zeszytu ćwiczeń „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”, którego autorami są członkowie TMMŻ. W 2016 roku został opracowany i wydany kolejny szósty już folder z cyklu „Tworzyli historię Żor” pt. „Żyli wśród nas. Zabytkowy cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Żorach”.

Przez całe drugie półrocze trwały intensywne redakcyjne prace nad dwoma sztandarowymi wydawnictwami związanymi ze zbliżającym się Jubileuszem 50-lecia TMMŻ. Powstały dwa zespoły redakcyjne, z których jeden pracował nad Informatorem TMMŻ ukazującym 50-letnią historię i działalność Towarzystwa a drugi zespół pracował nad przygotowaniem drugiego, rozszerzonego o nowo pozyskane stare karty pocztowe i nowe aktualne zdjęcia Żor, wydania Albumu „ŻORY światłem malowane”.

Jedocześnie prowadzone były wzmożone działania zmierzające do pozyskania funduszy na te jubileuszowe wydania oraz na pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z obchodami Jubileuszu. Za pozyskane środki został wydany medal w oparciu o projekt naszego kolegi Stanisława Szwarca zakupiliśmy koszulki z nadrukiem jubileuszowego loga. Z tych środków została przygotowana cała promocja jubileuszu tj. afisze o Gali, ulotki  promocyjne, impresja filmowa o działalności naszego Towarzystwa, plakietki i wiele innych promujących jubileusz materiałów. Koleżanka Urszula Krzyk przygotowała okolicznościową wystawę, która była eksponowana w MOK już w dniach obchodu jubileuszu. Dzięki uzyskaniu środków od sponsorów mogliśmy spokojnie wejść w 2017 Rok 50-lecia istnienia i działalności TMMŻ.

Należy również podkreślić, że przez cały miniony rok braliśmy czynny udział w wielu wydarzeniach kulturalnych naszego miasta.

Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte przez Zarząd TMMŻ na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r.


Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego Towarzystwa Miłośników Miasta Żory w dniu 22.03.2017 r

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za 2016r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności finansowej za 2016r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Zarządu.
13. Zgłaszanie kandydatur na członka Zarządu.
14. Wybór członka Zarządu.
15. Podjęcie uchwały o wyborze członka Zarządu w oparciu o Protokół Komisji Skrutacyjnej.
16. Przedstawienie projektu Planu pracy na rok 2017.
17. Przedstawienie projektu Planu finansowego na 2017r.
18. Dyskusja nad projektem Planu pracy i projektem Planu finansowego na rok 2017.
19. Podjęcie uchwał:

a) o zatwierdzeniu Planu finansowego na rok 2017
b) o zatwierdzeniu Planu pracy na rok

20. Wolne głosy i wnioski.
21. Przedstawienie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
22. Zamknięcie obrad.


PLAN PRACY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY NA ROK 2017

1. W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ:

  • Wspierać działania dla podtrzymania nauczania dziejów Żor w szkołach gimnazjalnych oraz edukacji regionalnej w przedszkolach i szkołach podstawowych
  • Kontynuować konkurs „Co wiesz o Żorach” oraz wspierać i współuczestniczyć w innych konkursach, olimpiadach itp. o tematyce regionalnej.
  • Kontynuować współpracę z Urzędem Miasta, Muzeum Miejskim oraz podległym mu Centrum Edukacji Regionalnej w zakresie edukacji regionalnej

2. W ZAKRESIE EDYTORSKIM:

  • Przygotować i wydać  Jubileuszowy  Informator Towarzystwa Miłośników Miasta Żory nr24 przedstawiający  działalność Towarzystwa na przestrzeni 50 lat jego istnienia
  • Wydanie wspólnie z Drukarnią Oldprint s.c. drugiego rozszerzonego o nieznane wcześniej Pocztówki Albumu „Żory światłem malowane. Historia miasta na kartkach pocztowych z lat 1896-1945″
  • Opracować kolejne wydanie podręcznika do nauki przedmiotu Dzieje Żor dla szkół gimnazjalnych pt.: „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”.

3. W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM:

  • Zorganizować i przeprowadzić Galę z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia i pracy TMMŻ. Kontynuować współpracę z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
  • Kontynuować współpracę z Urzędem Miasta, Muzeum Miejskim, Miejską Biblioteką Publiczną, MOSiR-em i Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie współorganizowania imprez.
  • Współpracować z Radami Dzielnic w zakresie zbieżnym z celami statutowymi TM
  • Wdrażać  wnioski uchwalone na Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu

Powyższy plan pracy został zatwierdzony przez Zarząd TMMŻ na posiedzeniu w dn. 13.03.2017

 

 

Komentarze wyłączone.