Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 10.03.2014

W dniu 10 marca 2014 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok ubiegły, które dokonało formalności podsumowując działania Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Zgromadzenie przebiegło zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium a wszystkie przedstawione wnioski o podjęcie uchwał zostały przyjęte. Ostatecznie uzupełniono skład Zarządu o nowego jej członka – Panią Leokadię Buchman, która zasiadła na miejscu Pana Michała Wojtynka. Na zakończenie wszyscy obecni na Zgromadzeniu zebrali się do pamiątkowego zdjęcia.

Poniżej przedstawiamy przyjęty Plan Pracy TMMŻ na rok 2014, podzielony na trzy główne zakresy działalności:

I. W zakresie edukacji regionalnej:

1) Wspierać działania dla podtrzymania nauczania dziejów Żor w szkołach gimnazjalnych oraz edukacji regionalnej w przedszkolach i szkołach podstawowych.
2) Kontynuować współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Żorach w zakresie nauczania regionalizmu w szkołach ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Koordynować, wspierać i zabiegać o poparcie i rozpowszechnienie tej formy nauczania we władzach wojewódzkich.
3) Kontynuować konkurs „Co wiesz o Żorach” oraz wspierać i współuczestniczyć w innych konkursach, olimpiadach itp. o tematyce regionalnej.
4) Kontynuować współpracę z Wydziałem Edukacji, Muzeum Miejskim oraz podległym mu Centrum Edukacji Regionalnej w zakresie edukacji regionalnej.
5) Współpracować z placówkami oświatowymi w zakresie prezentacji i promowania żorskich twórców kultury.

II. W zakresie edytorskim:

1) Zorganizować uroczystość promocyjną książki z cyklu „Pamiętam Żory” pt: „Dzieje ewangelików w Żorach od reformacji do czasów współczesnych” autorstwa Jana Delowicza.
2) Przygotować i wydać czwartą część folderu pt: „Żyli wśród nas” w ramach cyklu wydawniczego pt: „Tworzyli historię Żor” oraz rozpocząć prace związane z opracowaniem piątego wydania folderu o starym cmentarzu przy kościele św. Filipa i Jakuba przy ul. Klimka.
3) Kontynuować prace nad gromadzeniem materiałów dla pozycji wydawniczych „Kalendarium żorskich wydarzeń” i „Z Żor do kariery” oraz rozpocząć prace badawcze na temat historii żorskich zakładów pracy.
4) Współdziałać z Muzeum Miejskim w zakresie przygotowania i wydania z udziałem TMMŻ kolejnych pozycji w cyklu wydawniczym „Pamiętam Żory” opracowywanych etapów historycznych Żor (czasy pruskie i wydarzenia z lat 1945 – 1989).
5) Opracować kolejne wydanie podręcznika do nauki przedmiotu Dzieje Żor dla szkół gimnazjalnych pt.: „Moja mała ojczyzna. Dzieje Żor”.

III. W zakresie organizacyjnym:

1) Systematycznie poszerzać i wzbogacać Bank Informacji Historycznej oraz zaprojektować i zlecić wykonanie sejfu służącego do przechowywania istniejących i docelowych nagrań na płytach CD ludzi starszego pokolenia o ich wspomnieniach o mieście Żory.
2) Podjąć działania w zakresie zorganizowania cyklu konkursów wiedzy o poszczególnych dzielnicach miasta Żory we współpracy z Wydziałem Edukacji i Rad Dzielnic.
3) Włączyć się do prac Urzędu Miasta związanych z realizacją ścieżek rowerowych.
4) Kontynuować współpracę z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
5) Na podstawie przedstawionego programu działania opracować plan pracy Społecznego Zespołu Opieki i Nadzoru nad Zabytkami .
6) Kontynuować współpracę z Urzędem Miasta, Muzeum Miejskim, Miejską Biblioteką Publiczną, MOSiR-em i Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie współorganizowania imprez.
7) Współpracować z Radami Dzielnic w zakresie zbieżnym z celami statutowymi TMMŻ.
8) Kontynuować współpracę i wymianę doświadczeń z innymi Towarzystwami Miłośników Miast województwa Śląskiego, a szczególnie z miastami Subregionu Zachodniego.
9) Wdrażać postulaty i wnioski uchwalone na Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu.

Powyższy plan pracy został zatwierdzony przez Zarząd TMMŻ na posiedzeniu w dn. 17.02. 2014 r.


Aktualny skład Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz Komisji Rewizyjnej po uzupełnieniu składu:

 • Bieg Mirosława – z-ca sekretarza
 • Buchalik Henryk – prezes
 • Buchman Leokadia – członek
 • Kołodziejczyk Marek – członek
 • Kieczka Barbara – członek
 • Krzyk Urszula – członek
 • Pawliczek Halina – sekretarz
 • Szwarc Stanisław – wiceprezes
 • Utrata Grzegorz – z-ca skarbnika
 • Wyrobek Bogusław – skarbnik
 • Zegrodzki Jan – wiceprezes

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Burcek Edward – przewodniczący
 • Krzemińska-Briss Maria – z-ca przewodniczącego
 • Pałuchowska Maria – członek

Leave a Comment

Scroll to Top